Części stałe
Hymn do Ducha Świętego
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj by i Syn poznany był.
I Ciebie jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego
Duchu Święty natchnij mnie,
Miłości Boża pochłoń mnie,
Po prawdziwej drodze prowadź mnie,
Maryjo, Matko moja spójrz na mnie,
Z Jezusem błogosław mnie,
Od wszelkiego zła,
od wszelkiego złudzenia,
od wszelkiego niebezpieczeństwa –
zachowaj mnie.
Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego
Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko
odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, aby przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.
Modlitwa na zakończenie
Prosimy Cię, Panie, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan, Jezus Chrystus, zesłał na ziemię pragnąc, by mocno rozgorzał. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.

Litania do Ducha Świętego
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Duchu Święty, który jesteś miłością Ojca i Syna,
Duchu Święty, który wypełniasz ziemię i mieszkasz w sercach ludzi,
Duchu Święty, pod którego natchnieniem spisano księgi słowa Bożego,
Duchu Święty, którego moc dokonała wcielenia Syna Bożego w łonie Dziewicy Maryi,
Duchu Święty, który wraz z Synem prowadzisz nas do Ojca,
Duchu Święty, który przyczyniasz się za nami w błaganiach niewymownych,
Duchu Święty, który rozlewasz miłość Bożą w naszych sercach,
Duchu Święty, który przychodzisz z pomocą naszej słabości,
Duchu Święty, który łaską skruchy oczyszczasz nasze serca,
Duchu Święty, który z darami i owocami Twoimi mieszkasz w sercach naszych,
Duchu Święty, który nie wejdziesz w duszę przewrotną,
Duchu Święty, który nie zamieszkasz w ciele zaprzedanym grzechowi,
Duchu Święty, który pocieszasz nas przybraniem za dzieci Boże,
Duchu Święty, który pragniesz pozostać w nas na zawsze,
Duchu mądrości,
Duchu rozumu,
Duchu rady,
Duchu męstwa,
Duchu umiejętności,
Duchu pobożności,
Duchu bojaźni Bożej,
Duchu Święty, Przewodniku i Pocieszycielu nasz,
Duchu łaski i miłosierdzia,
Duchu wszelkiej łaski i uświęcenia,
Duchu mocy, miłości i trzeźwego myślenia,
Duchu pokory, czystości i pokoju,
Duchu dobroci i łagodności,
Duchu skromności, cierpliwości i uprzejmości,
Duchu wszelkiej łaski Bożej,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty,
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty,
Od wszelkiego złego, wybaw nas, Duchu Święty,
Od grzechu każdego,
Od pokus i sideł szatańskich,
Od lenistwa duchowego i zniechęcenia,
Od wszelkiej nieczystości,
Od nieufności i rozpaczy,
Od samolubnego szukania własnych tylko korzyści,
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże,
Od sprzeciwiania się prawdom wiary świętej,
Od nieżyczliwości i zazdrości,
Od wrogości i niezgody,
Od wszelkiego ducha złego,
Od grzechu przeciw Tobie,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiecznego,
My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś Kościół święty w dobrym stanie zachować raczył,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś nam stałości w wierze i męstwa udzielić raczył,
Abyś nam winy nasze odpuścić raczył,
Abyśmy, mając Życie Boże od Ciebie, pozwolili się Tobie prowadzić,
Abyśmy przy Twojej pomocy uśmierzali popędy ciała naszego,
Abyśmy Ciebie nigdy nie zasmucali grzechami przeciw miłości,
Abyśmy usiłowali zachowywać jedność w zgodzie i w pokoju,
Abyśmy w Twoim świetle umieli badać duchy i rozeznawać w nas ich poruszenia,
Abyśmy nie znieważali ciał naszych, które są świątyniami Twoimi,
Abyśmy Ciebie miłowali i grzechów się wystrzegali przy Twojej pomocy,
Abyś budził w nas i rozwijał ducha ubóstwa,
Abyś nas napełniał cichością i łagodnością Baranka Bożego,
Abyś wlewał w nasze serca uczucia miłości i miłosierdzia,
Abyś nas w prześladowaniach umacniać raczył,
Abyś pomnażał w nas wiarę, nadzieję i miłość,
Abyś nas do Życia wiecznego przed Ojca oblicze doprowadzić raczył,
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wylej na nas Ducha Świętego.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, spuść na nas obiecanego Ducha Świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas Duchem Bożego pokoju.
Módlmy się:
Boże, Ty pouczyłeś serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu
poznać, co jest prawe, i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
Amen.
Dzień 1

Modlimy się o dar mądrości

Hymn do Ducha Świętego

Słowa bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego:
I ujrzałam przed sobą gołębicę, nad gołębicą kielich, z którego się przelewało, tak jakby wewnątrz kielicha
było źródło, a to, co wylewało się z kielicha, zraszało gołębicę i obmywało ją. I usłyszałam głos, który
wychodził ze wspaniałego światła i powiedział: Jeśli chcesz Mnie szukać, poznać Mnie i pójść za Mną, wzywaj
światło, to znaczy Ducha Świętego, który oświecił moich uczniów i który oświeca wszystkie ludy, które Go
wzywają. Zaprawdę, zaprawdę, zaprawdę, mówię ci: Ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie Mnie
szukał i znajdzie Mnie, a znajdzie Mnie przez Ducha Świętego. Jego sumienie będzie delikatne jak kwiat polny.
Jeśli to będzie ojciec lub matka, w jego rodzinie zapanuje pokój i w jego sercu będzie pokój zarówno w tym, jak
i w przyszłym życiu – nie umrze w ciemności, ale w pokoju. Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy
kapłani, którzy odprawią raz w miesiącu Mszę św. o Duchu Świętym, uczczą Mnie. Ktokolwiek taką Mszę
odprawi lub będzie w niej uczestniczył, będzie uczczony przez samego Ducha Świętego, będzie miał światło,
będzie miał pokój. On uleczy chorych, obudzi tych, którzy śpią.”

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego
Modlitwa do Ducha Świętego bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego
Litania do Ducha Świętego
Ojcze nasz
Modlitwa na zakończenie
Dzień 2

Modlimy się o dar rozumu

Hymn do Ducha Świętego

Słowa bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego:
„Przyjdź, moje pocieszenie, przyjdź moja radości, przyjdź mój pokoju, moja siło, moje światło. Przyjdź i oświeć
mnie , abym znalazła źródło, z którego powinnam się napić. Kropla Ciebie wystarczy, byś pokazał mi Jezusa
takim, jakim jest. Jezus powiedział, że Ty pójdziesz do nieuczonych. Jestem pierwszą z nieuczonych. Nie proszę
Cię ani o inną wiedzę, ani o inne poznanie, jak tylko o mądrość odnalezienia Jezusa i o mądrość trwania przy
Nim. I poczułam w sercu lekko rozpalone żelazo. Duch Święty niczego mi nie odmawia. Usłyszałam głos, który
powiedział: Spójrz na naczynie z oliwą. Oliwa, sama z siebie, nie może się zapalić. Jeśli przyłożysz do niej
ogień, cała szybko się zajmie i spali w krótkim czasie, ale jeśli włożysz knot między oliwę a ogień, wówczas
oliwa, knot i ogień stają się jednym, dając światło. Oliwa to obraz Boga Ojca, knot to obraz Boga Syna. Knot
jest po to, by ogień od razu nie spalił oliwy – to Jezus, który powstrzymuje gniew Boga przed wybuchem, który
jedna człowieka z Bogiem. Ogień to Bóg Duch Święty, który daje człowiekowi poznać Boga, który go ogrzewa,
daje mu światło i dzień. Światło pociąga człowieka do Boga i jednocześnie mu Go ukazuje.
Rozważcie: czy sama oliwa może wystarczyć, czy oliwa z ogniem bez knota wystarczy, czy knot może zapalić się
bez ognia? Tak więc oznacza to, że jedno nie może przetrwać bez drugiego.(…)

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego
Modlitwa do Ducha Świętego
Litania do Ducha Świętego
Ojcze nasz…
Modlitwa na zakończenie

 

Dzień 3
Modlimy się o dar umiejętności

Hymn do Ducha Świętego

Słowa bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego:
„Wszystko mija. Mój Boże, okryj Twoim miłosierdziem biednych grzeszników. Gdyby rozumieli Twoje słowo,
gdyby poznali Twoją obecność w tabernakulum, gdyby pamiętali, że wszystko mija, nawróciliby się. Biedni
grzesznicy! Kto czyni dla was wszystko? Bóg, tak, Bóg sprawia, że wzrastacie, że macie dobre zdrowie,
bogactwa. Dlaczego obrażacie Tego, który daje wam wszystko? Grzesznicy, idźcie do Boga, słuchajcie Jego
słowa.
Szukajcie samego Boga nie zatrzymując się na niczym, co stworzone. Jeśli mówicie, to tak jakbyście nie
mówili; jeśli widzicie, to tak jakbyście nie widzieli; jeśli słuchacie, to tak jakbyście nie słuchali. Bóg sam jest
wszystkim; stworzenie jest tylko nicością i grzechem. Wszystko tu na ziemi jest marnością, ponieważ wszystko,
co mija jest niczym. W chwili śmierci będziemy bardzo żałować, że nie wykorzystaliśmy czasu!…”

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego
Modlitwa do Ducha Świętego
Litania do Ducha Świętego
Ojcze nasz…
Modlitwa na zakończenie

 

Dzień 4

Modlimy się o dar rady

Hymn do Ducha Świętego
Słowa bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego:
„Jezus powiedział mi jeszcze:…
Grzesznicy, nie pytam was, dlaczego zgrzeszyliście, ale dlaczego nie nawracacie się w ogóle. Nie patrzę na
waszą przeszłość, obyście tylko przyszli do Mnie. Mój Ojciec stworzył dla was niebo i ziemię; chodźcie, Ja was
wybawię.
(…)zobaczyłam dwóch ludzi: jeden z nich dał swoją wolność Bogu, a drugi zatrzymał ją dla siebie. Ten drugi
pracuje, zabiega o coś, posiada, cieszy się tym, przyjmuje pochwały i pochlebstwa. A praca, zabieganie,
bogactwa, przyjemności, pochwały, pochlebstwa i chwała nie są w stanie go zadowolić. Stale ma nowe
pragnienia, nigdy nie jest zadowolony, nigdy się nie raduje. Bóg daje mu wszystko, czego pragnie, a on nigdy
nie jest szczęśliwy. Bóg policzył jego dni i nadchodzi kres jego życia; odchodzi z tej ziemi, choć nigdy Boga nie
szukał, choć nigdy nie był syty. Przy jego śmierci dwoje dzieci bierze ciało tego człowieka i wrzuca go do
przeklętej ziemi. A ziemia czuje, jak jej bóle się wzmagają, kiedy przyjmuje te przeklęte szczątki. I gdyby ziemia
mogła odmówić przyjęcia tych szczątków, uczyniłaby to.
Ten, który oddał swoją wolę Bogu, też żyje na ziemi, jak i pierwszy. Dosięgają do wielkie cierpienia; innym
razem napotyka radości, ma wiele bogactwa, a potem ściga go bieda. Tym samym okiem patrzy na dobro i na
zło. Jest zawsze zadowolony, zawsze szczęśliwy, nie ma roszczeń. Głód, pragnienie, pochwały, upokorzenia
znajdują go zawsze takiego samego. Jest zawsze zadowolony, zawsze szczęśliwy, zawsze nasycony. Na niego
również przychodzi koniec: umiera i dwoje dzieci zanosi go do ziemi miłosierdzia. Wydaje się, że ta ziemia nosi
Boga i ten człowiek, tak mi się wydaje, staje się Bogiem. Młodzieniec powiedział mi: Dlaczego szemrzesz na
tajemnice Boga? Weź naczynie pełne wody i wylej tę wodę do morza, a potem spróbuj odnaleźć wodę, którą
tam wlałaś; nie uda ci się. Tak oto ten człowiek wszedł Boga i zagubił się w Nim. Ponieważ oddał swoją wolę
Bogu, Bóg i człowiek stanowią jedno. Szukając wody wylanej z naczynia do morza, znajduje się jedynie wodę
morza. Tak samo jest z człowiekiem, który wszedł w Boga; kiedy patrzy się na człowieka i szuka się go, widzi
się i znajduje jedynie Boga.”

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego
Modlitwa do Ducha Świętego
Litania do Ducha Świętego
Ojcze nasz…
Modlitwa na zakończenie

 

Dzień 5

Modlimy się o dar męstwa

Hymn do Ducha Świętego
Słowa bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego:
„Mój Boże, ulituj się nade mną, jestem słaba. jestem tylko grzechem i miałabym się skarżyć, że cierpię? Nie,
nie, mój Boże! Jezu, jak bardzo Ty cierpiałeś! Cieszę się, że mogę cierpieć za Ciebie.
Kiedy cierpicie, myślcie o waszej słabości, o waszej nędzy, myślcie, że takie małe nic, jak wy, zasługuje na
cierpienie. Spójrzcie na Jezusa w Jego Męce: wówczas będziecie znosić wszystko z miłością, będziecie
dziękować.
Aby zachować cierpliwość w doświadczeniach, patrzcie na Jezusa na Krzyżu. Wszyscy obrzucali Go obelgami,
naigrywali się z Niego i z Jego boleści, znosił to wszystko w milczeniu.
W cierpieniach pomyślcie, że wysławiacie Boga. Na ziemi Pan uczynił wszystko dla nas; znoście wszystkie
cierpienia dla Niego. Myślcie o Jego chwale, myślcie także, iż Dziewica Maryja będzie waszą Matką.
Myślcie, że po cierpieniach, po upokorzeniach, będziecie. Och, jaka wówczas będzie wasza chwała, wasza
radość.”

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego
Modlitwa do Ducha Świętego
Litania do Ducha Świętego
Ojcze nasz…
Modlitwa na zakończenie

 

Dzień 6

Modlimy się o dar pobożności
Hymn do Ducha Świętego

Słowa bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego:
„Widzę wszystko, kontempluję wszystko i widzę całą nicość…. Moja dusza, przechadzając się, patrzy na niebo,
na ziemię… podziwia dzieło Najwyższego, ale dla niej wszystko jest nicością!… Widzę w każdym kraju tyle
różnych roślin!… Patrzę na morze w wszystko, co zawiera… Piękna człowieka nie da się do niczego porównać!
To, co jest w morzu, jest tak piękne! I wszystko chwali Boga i wszystko jest zadowolone z Boga! Tylko człowiek
nie chwali Boga i nie jest zadowolony!… O człowieku, bądź szczęśliwy ze wszystkiego, ponieważ Twoim
skarbem jest Najwyższy!… Usuń z siebie wszystko, co jest tu na dole, unicestwij się, widząc, że jesteś tak słaby.
Bądź dumny, że masz tak wielkiego Boga!…
O człowieku, nie kochaj bardziej tego, co zostało stworzone, niż tego, który to stworzył, ponieważ wówczas
twoja miłość zamienia się w ciemność; miłuj Tego, który stworzył wszystkie rzeczy, a twoja miłość zmieni się w
światło!”

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego
Modlitwa do Ducha Świętego
Litania do Ducha Świętego
Ojcze nasz…
Modlitwa na zakończenie

 

Dzień 7
Modlimy się o dar bojaźni Bożej
Hymn do Ducha Świętego
Słowa bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego:
„Wczoraj ogarnęła mnie niezmiernie żywa wiara w Boga, a zarazem lęk, że zostanę porzucona przez Niego.
Ukazało mi się wszystko, co dla mnie uczynił, a także wszystkie moje niewdzięczności. Powiedziałam: Nigdy nie
będę widzieć Boga, nigdy!… Na to nie mogę się zgodzić, to udręka, która mnie pali aż do kości. I
powiedziałam: Panie, raczej być na wieki pieczona, pokruszona, zmielona jak mąka; ale zmiłowania, obym Cię
widziała!
Zatem dzisiaj rano zaczynam pranie sama. Nie wiem, co mogłabym uczynić z moim ciałem; przenosiłabym
góry, wyciągnęłabym całą wodę z cysterny, wymyłabym cały dom od góry do dołu, nie czując tego; tak wielka
była moja udręka na myśl, że nigdy nie ujrzę Boga.
Oto, co przyniosło mi ulgę. Pies zawinił, uderzyłam go, a on schylił łeb jeszcze niżej. Potem idę do refektarza, a
on przychodzi, przepędzam go, a on wraca, przepędzam go znowu, a on siada przy drzwiach i patrzy na mnie
takimi oczami, że wzbudza moje współczucie. Dałam mu więc kawałek chleba. Wówczas myśl o dobroci Boga
wobec duszy, która wraca do Niego, tak jak ten pies, powracała do mnie, ogarniała mnie, i czułam, że dla
Niego jest czymś jeszcze bardziej niemożliwym, by nie mieć dla nas współczucia… (…)
Myślę: O mój Boże, który jesteś tak wielki, tak możny, jesteś naszym Ojcem. Ty w niebie, a my małe robaczki,
popiół, proch na ziemi! Dzisiaj na tym świecie, a jutro może martwi! A podczas tak szybko mijającego na ziemi
życia ośmielamy się Ciebie obrażać! O mój Boże, ulituj się nad nami!”

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego
Modlitwa do Ducha Świętego
Litania do Ducha Świętego
Ojcze nasz…
Modlitwa na zakończenie

 

Dzień 8

Modlimy się o wiarę, nadzieję i miłość
Hymn do Ducha Świętego

Słowa bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego:
„Wiara, jakaż ona jest piękna, potężna! Dusza, która ma wiarę, może wszystko uczynić, Bóg udziela jej
wszystkiego.
Popatrzcie na Jezusa, który schodzi na ołtarz w czasie Mszy św., On schodzi na słowo kapłana. Wierzcie, że On
przychodzi, by nas nakarmić, i że razem z Nim niczego nie może nam braknąć. On jest na ołtarzu niczym małe
dziecko, On jest dla was wszystkim, idźcie do Niego. (…)
Przed Bogiem, jeśli mamy płaszcz miłości, zakryjemy naszą brudną szatę i, w zależności od tego, czy miłość jest
wielka, płaszcz będzie długi i szeroki, aby nas przykryć… Miłość to biały płaszcz, który zakrywa wszelkiego
rodzaju rzeczy.
Pomyślcie o gołębicy: wyjmuje pokarm ze swego dzioba, aby dać je swoim małym. W ten sposób powinniście
okazywać miłość waszym siostrom; zapominajcie o sobie, odmawiajcie sobie czegoś dla innych.
Popatrzcie na dzieci, które dopiero co się narodziły: karmi się je mlekiem, rosną stopniowo dzięki miłości, jaką
im się okazuje, potem jedzą więcej, żeby mogły chodzić. Z miłości powinniście karmić siebie nawzajem,
przynosić ulgę i wzajemnie się umacniać.”
Modlitwa o wiarę, nadzieję, miłość

Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić się nie
może.

Akt nadziei
Ufam, Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny; Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne
zbawienie.

Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro
nieskończone.

Akt żalu
Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam
bliźniemu.

Modlitwa do Ducha Świętego
Litania do Ducha Świętego
Ojcze nasz…
Modlitwa na zakończenie

 

Dzień 9
Modlimy się o pokorę
Hymn do Ducha Świętego

Słowa bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego:
„Trzeba ćwiczyć się w pokorze! Duszy, która ma pokorę, Bóg przebacza każdy grzech.
Szczera pokora serca – Bóg ją daje, lecz trzeba pełnić uczynki miłosierdzia… Kiedy jest prawdziwa pokora, to
nie niepokoimy się o uznanie, osąd i spojrzenia innych.
Pokora jest szczęśliwa, gardzą nią, bo nie ma nic, nie przywiązuje się do niczego, niczym się nie przejmuje.
Pokora jest zadowolona, pokora jest szczęśliwa, wszędzie jest szczęśliwa, pokora zadowala się wszystkim.
Pokora nosi wszędzie Pana w sercu.
Jeśli czasem popełnicie grzechy, nie zniechęcajcie się; upokorzcie się, wyznajcie swoją słabość, swoją nędzę;
zawsze uciekajcie się do Boga. Patrzcie na Niego zawsze, kochajcie Go, myślcie o Nim.
Widziałam, że pycha jest źródłem wszystkich grzechów, a pokora źródłem, podstawą wszystkich cnót. Pycha
doprowadziła do zguby najpiękniejszego anioła; upadł z powodu pychy. Gdyby się upokorzył, gdyby przyniósł
Bogu to wszystko, czym jest, stałby się jeszcze piękniejszy. Pycha uczyniła z niego demona. Gdyby Adam i Ewa
upokorzyli się po popełnieniu pierwszego grzechu, Bóg przebaczyłby im. Sam Judasz, gdyby się upokorzył,
otrzymałby Jego przebaczenie. To pycha gubi nas wszystkich, to z powodu pychy wola człowieka buntuje się
przeciwko Bogu. Dusza pokorna staje się światłem, żyje w prawdzie, dochodzi do Boga i Bóg schyla się do niej.
Pokora wytycza człowiekowi drogę, by mógł dojść do innych cnót.”

Modlitwa o pokorę (DO WYBORU)
Panie, uwolnij mnie od pychy,
która jest źródłem wszystkich grzechów.
Daj mi łaskę rozpoznania chorych ambicji,
które każą mi gonić za fałszywą wielkością
albo wpychają w kompleksy.
Jezu umęczony na krzyżu,
posłuszny we wszystkim Ojcu,
proszę o pokorne serce na wzór Twojego Serca,
proszę o pokorne oczy,
które widzą siebie i innych w prawdzie.
“Panie, moje serce się nie pyszni
i oczy moje nie są wyniosłe.
Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły.
Przeciwnie: wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy.
Jak niemowlę u swej matki,
jak niemowlę tak
we mnie jest moja dusza.
Izraelu, złóż w Panu nadzieję odtąd aż na wieki!”

LUB

Jezu cichy i pokornego serca
uczyń serca nasze według serca Twego.
Od pragnienia, by być szanowanym, wybaw mnie Panie,
Od pragnienia, by być kochanym, wybaw mnie Panie,
Od pragnienia, by być chwalonym, wybaw mnie Panie,
Od pragnienia, by obdarzono mnie czcią, zaszczytami, wybaw mnie Panie,
Od pragnienia, by być więcej lubianym od innych, wybaw mnie Panie,
Od pragnienia, by zwracano się do mnie po radę, wybaw mnie Panie,
Od pragnienia, by być podziwianym, wybaw mnie Panie,
Od obawy, by nie być upokorzonym, wybaw mnie Panie,
Od obawy, by nie być zlekceważonym, wybaw mnie Panie,
Od obawy, by nie być odrzuconym, wybaw mnie Panie,
Od obawy, by nie być oszukanym, wybaw mnie Panie,
Od obawy, by nie być zapomnianym, wybaw mnie Panie,
Od obawy, by nie być wyśmianym, wybaw mnie Panie,
Od obawy, by nie być obrażonym, wybaw mnie Panie,
Od obawy, by nie być podejrzanym, wybaw mnie Panie,
Od obawy, by nie być ostatnim, wybaw mnie Panie.
Aby inni byli bardziej kochani ode mnie,
daj mi łaskę pragnienia tego Panie.
Aby inni mogli wzrastać w opinii świata,
a ja mógł się umniejszać.
Aby inni mogli być chwaleni,
a o mnie aby się nie troszczono.
Aby inni mogli być bardziej lubiani we wszystkim,
aby inni byli świętsi ode mnie,
byle bym ja na ile mogę stał się świętym.
Abym nienawidził wszelkich grzechów,
a pragnął świętości całym sercem.
Abym zawsze pragnął poznawać prawdę o sobie.
Abym zawsze pragnął uznać prawdę o sobie.
Abym zawsze pragnął być prawdą o sobie.
Amen.
Modlitwa do Ducha Świętego
Litania do Ducha Świętego
Ojcze nasz…
Modlitwa na zakończenie

źródło:

DA Studnia 2013